Unigrà

Prywatności

Drogi Użytkowniku,
Unigrà szanuje prawo odnoszące się do prywatności i odnoszące się do niego zasady, które regulują dane zebrane w sieci.
W tym celu informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem prawnym D.Lgs. nr 196/2003 (ustawa o ochronie danych osobowych), dane wprowadzone dobrowolnie przez Państwa, będą przetwarzane uczciwie, zgodnie z prawem ochrony prywatności i w poszanowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, z lub bez pomocy narzędzi elektronicznych lub oprogramowania oraz będą zapisane w dowolnym formacie (również elektronicznym lub magnetycznym), aby świadczyć usługi Klientom, w celu bezpośrednich działań marketingowych poprzez wysłanie newslettera, a także w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych, do celów badania rynku, do celów wewnętrznych statystyk oraz rozpowszechniania informacji na temat produktów, usług i działalności przedsiębiorstwa.
Informacje osobiste, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, prowincja, kraj, kod pocztowy, data urodzenia, adres e-mail, numery telefonu i faks, zawód, zainteresowania, dziedzina aktywności, NIP, PESEL, różne typy danych wprowadzane w sekcji dotyczącej uwag, pliki cookies i dane dotyczące użytkowania są wymagane i gromadzone w sposób autonomiczny lub za pośrednictwem osób trzecich, wyłącznie do przewidzianych tu celów.
Dla potrzeb związanych z eksploatacją i utrzymaniem, niniejsza strona i ewentualne pochodne usługi stron trzecich, mogą gromadzić logi systemowe tj. pliki które rejestrują interakcje, mogące zawierać dane osobowe takie jak adres IP użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie danych jest całkowicie opcjonalna. Ewentualna, częściowa lub całkowita odmowa zgody na przetwarzanie danych, spowoduje częściową lub całkowitą niezdolność do osiągnięcia wymienionych wyżej celów.
Wszystkie informacje zostaną zawarte w pliku o charakterze ściśle poufnym.  Oprócz kontrolera danych, dostęp do Państwa danych mogą mieć również osoby odpowiedzialne za realizację strony internetowej (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemu) tj. podmioty zewnętrzne (drugorzędni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawy usług hostingowych, firmy komputerowe, agencje komunikacyjne), mianowane w razie potrzeby przez kontrolera danych osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie. Zaktualizowany wykaz osób odpowiedzialnych, może być uzyskany od administratora danych i skonsultowany na żądanie.
Dane zebrane przez Unigrà mogą być udostępniane partnerom, spółkom zależnym lub filiom, aby umożliwić im komunikację ofert i promocji.
Unigrà nie rozprzestrzeni informacji dotyczących swoich użytkowników i klientów osobom trzecim i zobowiązuje się nie przekazywać żadnych danych osobowych innym firmom lub podmiotom, bez odpowiedniej zgody.Dane osobowe mogą być dostarczane podmiotom upoważnionym przez Unigrà na potrzeby wysyłki katalogów i/lub materiałów promocyjnych.
Użytkownik, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego własnymi danymi, zgadza się na ich użycie, w odpowiedzi na udzielenie informacji, sporządzenie kosztorysu lub z jakiegokolwiek innego powodu wskazanego podczas wypełniania formularza.
Powinni być Państwo świadomi, że zgodnie z artykułem 7 del D.Lgs.196/2003 w każdej chwili posiadają Państwo prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia własnych danych osobowych u administratora danych, dostępu do własnych danych, kontroli ich poprawności lub zażądania ich integracji, korekty, aktualizacji, usunięcia, przekształcenia w formę anonimową, w przypadku gdy są one niekompletne, błędne lub zebrane z naruszeniem prawa i sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn. Prawa te mogą być dociekane kontaktując się z administratorem danych.
Administratorem danych jest Unigrà S.r.l. w osobie Dyrektora generalnego, do którego mogą się Państwo zwrócić w siedzibie firmy w 48017 Conselice (RA), via Gardizza 9/B, tel. 0545/989511, fax. 0545/85061, e-mail: info@unigra.it 
Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora i w każdym innym miejscu, w którym zlokalizowane są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Administratorem.
Dane przechowywane są przez czas niezbędny do wykonania usługi wymaganej przez Użytkownika lub wymaganej do celów opisanych w tym dokumencie, a Użytkownik może w każdej chwili zażądać przerwania przetwarzania i usunięcia danych.

Google Analytics (Google Inc.):Google Analytics jest usługą analizy oglądalności stron internetowych świadczoną przez Google Inc. Google używa zgromadzonych danych osobowych (pliki cookies i dane dotyczące użytkowania), w celu oceny wykorzystania tej strony, sporządzenia raportu i udostępniania go innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystać dane osobowe dla kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń własnej sieci reklamowej.
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do obrony ze strony Administratora w sądzie lub w etapach prowadzących do ewentualnego postępowania sądowego.
Użytkownik deklaruje iż jest świadomy, że Administrator może zostać poproszony o ujawnienie danych na prośbę władz publicznych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i gwarantuje, że ​​ma prawo do ich komunikowania i rozpowszechniania, zwalniając Administratora danych z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji dla użytkowników na niniejszej stronie. Zaleca się częstą konsultację niniejszej strony.. W przypadku braku zaakceptowania zmian naniesionych w niniejszej polityce prywatności, użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania używania niniejszej strony i może zażądać od Administratora usunięcia własnych danych osobowych.
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności: więcej informacji w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych może być uzyskanych w dowolnym momencie od Administratora korzystając z danych kontaktowych..
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką przetwarzania danych zgodnie z art.13 D.Lgs. nr 196/2003 i akceptując ją w sposób elektroniczny, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na rzecz Unigrà S.r.l., w granicach i do wszystkich przewidzianych tutaj celów..

Art. 13 ((Nota informacyjna)  
1.Zainteresowana strona lub osoba od której pozyskiwane są dane osobowe, jest uprzednio informowana ustnie lub na piśmie w odniesieniu do:

a) celów i metod przetwarzania, do których przeznaczone są dane;

b) obowiązkowej lub opcjonalnej natury przekazywania danych;

c) konsekwencji lub ewentualnej odmowy do udzielenia odpowiedzi;

d) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą mieć do nich dostęp jako osoba odpowiedzialna lub upoważniona w zakresie rozpowszechniania niniejszych danych; e) praw o których mowa w artykule 7;

e) praw o których mowa w artykule 7;

f) tożsamości właściciela oraz przedstawiciela na terytorium Państwa, na mocy artykułu 5 jak również osoby odpowiedzialnej. W przypadku gdy Administrator mianował więcej osób odpowiedzialnych, wyznaczona jest co najmniej jedna z nich, wskazując stronę sieci komunikacji lub sposoby dzięki którym można uzyskać dostęp do uaktualnionej listy odpowiedzialnych osób. W przypadku gdy została mianowana osoba do odpowiedzi zainteresowanej osobie, na temat dociekania praw, w tym prawa na mocy artykułu 7, taka osoba jest wyraźnie wskazana.

2.Nota informacyjna, o której mowa w ustępie 1, zawiera również elementy wymagane przez szczególne przepisy niniejszego kodu i może nie zawierać elementów znanych już osobie, która dostarcza dane lub których dostarczenie może utrudniać spełnienie przez podmiot publiczny, funkcji kontroli lub monitorowania przeprowadzanych dla celów obrony, bezpieczeństwa Państwa, zapobiegania, wykrywania lub represji wobec przestępczości.

3. Gwarant może zlokalizować, podejmując odpowiednie kroki, uproszczone sposoby dla noty informacyjnej, udzielanej w szczególności przez usługi telefoniczne informacji publicznej pomocy.

4.Jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby zainteresowanej, nota informacyjna o której mowa w ustępie 1, wraz z kategoriami przetwarzanych danych, jest nadawana zainteresowanej osobie podczas rejestracji danych, lub gdy jest przewidziana ich komunikacja, nie dłużej niż po pierwszej komunikacji.

Rozporządzenie, o którym mowa w ustępie 4, nie ma zastosowania gdy:

a) dane przetwarzane są w ramach obowiązku przewidzianego przez prawo, regulaminu lub prawodawstwa wspólnotowego;
b) dane przetwarzane są do celów prowadzenia dochodzeń obrony objętych ustawą z dn. 7 grudnia 2000 r, nr 397, lub w celu obrony roszczeń prawnych, pod warunkiem, że dane przetwarzane są wyłącznie do wymienionych celów i na okres ściśle niezbędny do ich prowadzenia

c) nota informacyjna zmusza podmiot do wykorzystania środków, które Gwarant, podejmując odpowiednie kroki, określił jako wyraźnie nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa tj. okażą się w opinii Gwaranta niemożliwe.

5-bis. Nota informacyjna, o której mowa w ustępie 1, nie ma zastosowania w przypadku odbierania curriculum przesłanych w sposób spontaniczny przez osoby zainteresowane, do celów ewentualnego ustanowienia relacji roboczych. W momencie pierwszego kontaktu następującego po wysłaniu curriculum, Administrator zobowiązuje się dostarczyć osobie zainteresowanej, również oralnie, krótką notę informacyjną zawierającą elementy obecne w ustępie 1, punkty a), d) i f).

Art. 7 (Prawo dostępu do danych osobowych i innych praw)
1. Zainteresowana osoba ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia danych osobowych, które ją dotyczą, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane oraz do ich komunikacji w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowana osoba ma prawo do otrzymania informacji odnośnie:
a) pochodzenia danych osobowych;
b) celów i sposobów przetwarzania;
c) logiki zastosowanej w przypadku przeprowadzania przetwarzania z pomocą narzędzi elektronicznych; d) kryteriów identyfikacji Administratora, osób odpowiedzialnych oraz pełnomocnika wyznaczonego na mocy artykułu 5 ustępu 2;
e) podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być komunikowane lub które mogą wejść w posiadanie niniejszych danych w osobie przedstawiciela na terytorium Państwa, osób odpowiedzialnych lub upoważnionych.

3.Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać:

a) aktualizację sprostowania tj. integrację danych; b) anulowanie, transformację w anonimową formę lub blokadę danych przetworzonych z naruszeniem prawa, łącznie z danymi których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których niniejsze dane zostały zgromadzone i przetworzone; c) zaświadczenie, że operacje o których mowa w punktach a) i b) zostały ujawnione, również odnośnie ich zawartości, osobom których dane zostały rozpowszechnione, z wyjątkiem sytuacji, w której taki warunek okaże się niemożliwy lub powoduje wykorzystanie nieproporcjonalnych środków w stosunku do chronionego prawa.

4. Osoba zainteresowana ma prawo do sprzeciwu częściowego lub całkowitego:
a) w uzasadnionych przypadkach przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, adekwatnych do celów gromadzenia;b) odnośnie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, do celów wysyłki materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub z powodu przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Definicje 
Dane osobowe (lub dane): stanowi dane osobowe jakakolwiek informacja odnosząca się do osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, również w sposób pośredni, poprzez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
Dane dotyczące użytkowania: są informacjami zebranymi w sposób automatyczny poprzez niniejszą stronę (lub aplikacje trzecie używane przez niniejszą stronę), między którymi znajdują się: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika, który łączy się z niniejszą aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier), godzina żądania, sposób użyty do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd itp.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące przebiegu sesji na stronie, ze szczególnym odniesieniem do kolejności odwiedzonych stron, parametrów odnoszących się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik: osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej, będąca osobą zainteresowaną lub osobą upoważnioną przez nią i której dane osobowe podlegają przetwarzaniu.
Osoba zainteresowana: osoba fizyczna lub prawna, do której odnoszą się dane osobowe.
Administrator danych (lub Administrator):Osoba fizyczna, prawna, administracja publiczna lub inna organizacja, stowarzyszenie lub podmiot, któremu przysługują, również wspólnie z innym administratorem danych, decyzje dotyczące celów i metod przetwarzania danych osobowych i zastosowanych narzędzi, w tym profil bezpieczeństwa, w związku z działaniem i korzystaniem z niniejszej strony. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem niniejszej strony internetowej.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie (lub Kontroler): ): Osoba fizyczna, prawna, administracja publiczna lub inna organizacja, stowarzyszenie lub podmiot wyznaczony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Pliki cookies: mała porcja danych zapamiętana przez urządzenie użytkownika (polityka plików cookies).